Solo Test

Oyun da tabaka zerinde renkli toplar bulunmaktadr. Siz ayn renkteki toplar bir araya toplarken di§er toplar yiyeceksiniz. Az top kalmasna dikkat ediniz.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın