IŸklar Uydur

Oyuna play sekmesine tklayarak baŸlayn. Daha sonra oyunda yuvarlak tabakann zerinde renkli Ÿklar durucaktr. Size g”sterilen Ÿklar aklnzda tutacaksnz. Sonra Ÿklar siz belirliyeceksiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın