Komik D”vŸ

Komik d”vŸ oyunumuzu baŸlamak i‡in stte bulunan ‡in yazsna tklayalm ve oyunu baŸlatalm. Oyun baŸladktan sonra adammz karŸmzda bulunan duvara yumruk , tekme ataca§z. Yanlz dikkatli olup yavaŸ vurmamz lazm.

You may also like...

Bir Cevap Yazın