Kek Kalplar

Yan tarafdan gelen kekleri kalplara oturtmanz gerekmektedir. Kalplar sa§ ve sol y”n tuŸu ile ‡evireceksiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın