Kafa Krmaca

Kafa krmaca oyunumuza baŸlamak i‡in start sekmesine tklaynz. Oyun baŸladktan sonra fare ile karŸmzdan ‡kan hayvanlarn kafasna elimizdeki sopa ile vuraca§z.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın