Hanm Kzdrma

Hanm kzdrma oyunumuza baŸlamak i‡in solda bulunan japon yazl sekmeye tklayn. Oyun baŸladktan sonra tekme atma mesafeni ayarla daha sonra fare ile adam tekmenle birlikte frlat.

You may also like...

Bir Cevap Yazın