Kar YarŸ

Karda yarŸabilmek i‡in oyunu baŸlattktan sonra farenin y”n tuŸlar ile kar aracn dengeli bi Ÿekilde finiŸe g”trmeliyiz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın