Bush Shoot – Bush SavaŸyor

Bush evde otururken rakl mlteciler saldrya ge‡erler. Sizde bush u kurtarmak i‡in onlar vuracaksnz. Oyun sadece fare ile oynanmaktadr.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın