Top Tut

Oyuna baŸlamak i‡in oyunumuzu a‡tktan sonra ortaya fare ile tklamamz yeterlidir. Daha sonra fare ile adam sa§a , sola koŸturup topun dŸar gitmesini engellemek amacmz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın