Fodder – Karda SavaŸ

Kar ya§dktan sonra savaŸ baŸlar. Silahnzla etrafdaki askerleri ”ldreceksiniz. Fare ile ateŸ edeceksiniz. Y”n tuŸlar ile de askerimizi kontrol edece§iz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın