Hybird Fighert – ™rmcek ™ldr

šzerinize hzla yaklaŸan ”rmcekleri boŸlu tuŸu ile ie ”dreceksiniz. Y”n tuŸlar ile hareket edeceksiniz. Yanlz boŸluk tuŸuna basl tutmanz gerekiyor ateŸ ederken.

You may also like...

Bir Cevap Yazın