Duvar Yumrukla

Duvar yumrukla oyununa baŸlamak i‡in play game sekmesine tklayn ve oyuna baŸlayn. Duvarlarn ”nne gelince fare ile yumruk atn ve duvarlar par‡alayn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın