Kek Yapma Oyunu

€ok kapsaml bir yemek yapma oyunu. Oyunun baŸndan sonuna kadar ge‡ti§iniz aŸamalarla bir kek hazrlamak i‡in yapmanz gereken herŸeyi yapyorsunuz. Belki yiyemiyeceksiniz ama ‡ok e§lenceksiniz.

You may also like...

Bir Cevap Yazın