AŸk ™l‡er

AŸk ”l‡ere adnz yazmanz yeterlidir. AŸk ”l‡ere adnz yazdktan sonra size aŸa§ seviyedemi yoks ayukar seviyedemi oldu§unus”ylyor.

You may also like...

Bir Cevap Yazın