Bah‡e Dzenleme

€ok zevkli br bah‡e dzenlme oyunu. BaŸlang‡ta 3 tane olan ‡iik says her yer de§iŸtirmede 3 tane daha eklenerek bah‡eniz ‡ok zengin bir hal alyor. €i‡eklerin yerini de§iŸtirmek i‡n bir kere stne tklyorsunuz ve yerleŸtirmek istedi§iniz yerin stne de bir kez tklyorsunuz. yi e§lenceler.

You may also like...

Bir Cevap Yazın